Stadgar

Föreningen Media

STADGAR
för
Föreningen Media
föreningen för oberoende mediearbetare

 

 • 1. Föreningens namn och ändamål

Media, föreningen för oberoende mediearbetare, är en politiskt och religiöst obunden förening, som har till ändamål att tillvarata oberoende mediearbetares ideella, ekonomiska och juridiska yrkesintressen.

 • 2. Medlemskap

Ordinarie medlem kan den bli som är verksam inom mediebranschen.

Medlemsansökan bedöms och beviljas av styrelsen. Vid godkänd ansökan åtar sig medlemmen ett betalningsansvar för sitt medlemskap.

Person eller organisation som stödjer föreningens ändamål kan bli stödmedlemmar, men har inte rösträtt vid årsstämman. Möjlighet finns även att tilldela en medlem med särskilt stor dignitet ett så kallat hedersmedlemskap.

 • 3. Presskort

Presskort kan utfärdas till medlem som till betydande del utför journalistiska arbetsuppgifter för svenskt eller i Sverige verksamt massmedium.
Journalistiska arbetsuppgifter har den som självständigt framställer, väljer, bedömer eller bearbetar redaktionellt material för massmediers räkning.

Medlem som ansökt om presskort ska kunna dokumentera sin verksamhet. Beslutanderätt i presskortfrågor tillkommer styrelsen.
Beslutet kan omprövas av föreningsstämma.
Utfärdat presskort är föreningens egendom och återgår till föreningen vid utträde eller uteslutning.

 • 4. Medlems förpliktelser

Medlem ska erlägga fastställd medlemsavgift i föreskriven tid samt i sin yrkesutövning undvika alla former av diskriminering, kränkande av mänskliga rättigheter samt i övrigt följa vedertagna yrkesregler.

 • 5. Inträde och utträde

Medlemskap träder i kraft så snart medlemsavgiften erlagts.
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska meddela styrelsen detta skriftligt minst tre månader i förväg.
Den, som underlåtit att betala medlemsavgift tre månader efter anmodan, anses ha utträtt ur föreningen och förlorar därmed alla sina medlemsrättigheter.

 • 6. Uteslutning

Styrelsen har rätt att utesluta den, som grovt kränker föreningens ändamål eller bryter mot medlemsförpliktelserna. Utesluten medlem äger rätt att överklaga styrelsens beslut till ordinarie föreningsstämma, men förlorar i övrigt alla medlemsrättigheter med omedelbar verkan.

 • 7. Föreningsstämma

Föreningsstämma är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen under första kvartalet.
Extra föreningsstämma hålls på styrelsens kallelse, eller om minst tjugo medlemmar så begär i skrivelse till styrelsen. Extra föreningsstämma kan besluta endast i de frågor för vilket den sammankallats.

Föreningsstämma utlyses genom personlig kallelse till medlemmarna minst fyra veckor före dess avhållande. Kallelse till stämman skall tydligt ange de ärenden som skall förekomma på stämman.
Motioner till ordinarie stämma skall inkomma till styrelsen minst en vecka innan kallelsen skickas ut, således minst fem veckor före den ordinarie stämman. Motioner som inkommer för sent eller anmäls på stämman noteras i protokollet, men behandlas inte förrän senare, av den nyvalda styrelsen.

Ordinarie föreningsstämma ska:
a) välja ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
b) fastställa huruvida föreningsstämman blivit utlyst i laga ordning
c) ta del av styrelsens verksamhetsberättelse
d) ta del av revisorernas berättelse
e) avgöra frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
f) företa stadgeenliga styrelseval och revisorsval samt utse valberedning
g) fastställa årsavgift
h) fastställa arvoden till styrelse och revisorer
i) avhandla kommande års verksamhet och förslag till budget
j) behandla de ärenden som styrelsen beslutat förelägga stämman
k) behandla ärenden som senast fem veckor före stämman föreslagits av medlem. Alla ordinarie medlemmar som fullföljt förpliktelserna i § 4 har närvaro-, förslags-, yttrande- och rösträtt på föreningsstämma och övriga medlemsmöten. Röstning genom fullmakt är inte tillåten. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

 • 8. Valberedning

Föreningens valberedning väljs för ett år och utses av årsstämman. Den utgörs av två personer, varav en är sammankallande. Valberedningen ska senast fyra veckor före föreningsstämma lägga fram förslag till de val som ska förrättas vid föreningsstämman.

 • 9. Styrelsen

Styrelsen består av minst fem (5) ordinarie ledamöter och minst två (2) ersättare. Ordföranden väljs för ett år i taget. Övriga ordinarie ledamöter väljs för ett eller två år.
Ordförande och kassör väljs av föreningsstämman. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen sammankallas av ordförande eller minst tre ledamöter och sammanträder minst en gång i halvåret.

Styrelsen ska genomföra föreningsstämmans beslut och i övrigt verka för föreningens mål. Firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 • 10. Arvoden

Ledamot av styrelsen har rätt till skäligt arvode. Föreningsstämman fastställer storleken på styrelsens arvoden. Styrelsen fastställer sedan själv hur arvodena skall fördelas mellan ledamöterna. Styrelsen kan också besluta om att helt eller delvis disponera anslaget arvode på valfria aktiviteter.
Arvoden till revisorer och valberedning beslutas av årsstämman.

 • 11. Revisorer

Ordinarie föreningsstämma utser en revisor och en revisorssuppleant.

 • 12. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kräver beslut vid två på varandra direkt följande föreningsstämmor med minst åtta veckors mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie föreningsstämma.

 • 13. Upplösning av föreningen

Beslut om att upplösa föreningen ska fattas vid två på varandra direkt följande föreningsstämmor med minst åtta veckors mellanrum, varav den första ska vara ordinarie föreningsstämma. Vid den andra föreningsstämman krävs att två tredjedelar av stämman röstar för upplösning.
Föreningens kvarvarande tillgångar tillfaller i första hand föreningens medlemmar, i andra hand fördelas de enligt stämmans beslut.

Stadgarna fastställdes vid ordinarie föreningsstämma den 31 mars 2022 och vid extrastämma den 29 augusti 2022.