Stadgar

Föreningen Media

STADGAR
för
Föreningen Media
föreningen för oberoende mediearbetare

 

§1. Föreningens namn och ändamål
Media, föreningen för oberoende mediearbetare, är en politiskt och religiöst obunden förening, som har till ändamål att tillvarata oberoende mediearbetares ideella, ekonomiska och juridiska yrkesintressen.

§2. Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som är verksamma inom mediebranschen.

§3. Presskort
Presskort kan utfärdas till medlem som till betydande del har journalistiska arbetsuppgifter för svenskt eller i Sverige verksamt massmedium.
Journalistiska arbetsuppgifter har den som självständigt framställer, väljer, bedömer eller bearbetar redaktionellt material för massmediers räkning och vars arbete är förenligt med vedertagna yrkesregler på området.
Medlem som ansökt om presskort ska kunna dokumentera sin verksamhet.
Beslutanderätt i presskortsfrågor tillkommer föreningsstyrelsen.
Beslutet kan omprövas av föreningsstämma.
Utfärdat presskort är föreningens egendom och återgår till föreningen vid utträde eller uteslutning.

§4. Medlems förpliktelser
Medlem ska verka för föreningens ändamål, erlägga fastställd medlemsavgift i föreskriven tid samt i övrigt uppträda på ett sätt som inte kränker föreningens ändamål.

§5. Inträde och utträde
Medlemskap träder i kraft så snart medlemsavgiften erlagts. Den, som underlåtit att betala medlemsavgift tre månader efter anmodan, anses ha utträtt ur föreningen och förlorar därmed alla sina medlemsrättigheter.

§6. Uteslutning
Styrelsen har rätt att utesluta den, som grovt kränker föreningens ändamål. Utesluten medlem äger rätt att överklaga styrelsens beslut till ordinarie föreningsstämma, men förlorar i övrigt alla medlemsrättigheter med omedelbar verkan.

§7. Föreningsstämma
Föreningsstämma är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen under första kvartalet.
Extra föreningsstämma hålls på styrelsens kallelse, eller om minst tjugo medlemmar så begär i skrivelse till styrelsen. Extra föreningsstämma kan besluta endast i de frågor för vilket den sammankallats.
Föreningsstämma utlyses genom personlig kallelse till medlemmarna minst fyra veckor för dess avhållande. Skriftlig kallelse skall sändas till varje medlem vars postadress är känd för föreningen. Kallelse till stämman skall tydligt ange de ärenden som skall förekomma på stämman.
Motioner till ordinarie stämma skall inkomma till styrelsen minst en vecka innan kallelsen skickas ut, således minst fem veckor före den ordinarie stämman. Motioner som inkommer för sent eller anmäls på stämman noteras i protokollet, men behandlas inte förrän senare, av den nyvalda styrelsen.
Ordinarie föreningsstämma ska:
a) välja ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
b) fastställa huruvida föreningsstämman blivit utlyst i laga ordning
c) ta del av styrelsens verksamhetsberättelse
d) ta del av revisorernas berättelse
e) avgöra frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
f) företa stadgeenliga styrelseval och revisorsval samt utse valberedning
g) fastställa årsavgift
h) fastställa arvoden till styrelse och revisorer
i) avhandla kommande års verksamhet och förslag till budget
j) behandla de ärenden som styrelsen beslutat förelägga stämman
k) behandla ärenden som senast fyra veckor före stämman föreslagits av medlem. Alla medlemmar som fullföljd förpliktelserna i § 4 har närvaro-, förslags-, yttrande- och rösträtt på föreningsstämma och övriga medlemsmöten. Röstning genom fullmakt är inte tillåten. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

§8. Valberedning
Föreningens valberedning väljs för ett år. Den utgörs av tre personer, varav en är sammankallande. Valberedningen ska senast fyra veckor före föreningsstämma lägga fram förslag till de val som ska förrättas vid föreningsstämman.

§9. Styrelsen
Styrelsen består av minst sju och högst nio ordinarie ledamöter. Ordföranden väljs för ett år. Övriga ordinarie ledamöter väljs för två år. Ordförande och kassör väljs av föreningsstämman. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen sammankallas av ordförande eller minst tre ledamöter och sammanträder minst en gång i halvåret.
Styrelsen ska genomföra föreningsstämmans beslut och i övrigt verka för föreningens mål. Firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§10. Arvoden
Ledamot av styrelsen har rätt till skäligt arvode. Föreningsstämman fastställer styrelsens arvoden. Styrelsen fastställer själv hur arvodena skall fördelas mellan ledamöterna.
2) styrelseledamöternas arvode kan bytas ut mot gemensam aktivitet som beslutas av styrelsen,
3) valberedningens ledamöter får som ersättning för nedlagt arbete äta lunch på föreningens bekostnad enligt en summa som beslutas av årsstämman.

§11. Revisorer
Ordinarie föreningsstämma utser två revisorer och suppleanter för dessa. En revisor och dennes suppleant ska utses bland föreningens medlemmar.

§12. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut vid två på varandra direkt följande föreningsstämmor med minst åtta veckors mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie föreningsstämma.

§13. Upplösning av föreningen
Beslut om att upplösa föreningen ska fattas vid två på varandra direkt följande föreningsstämmor med minst åtta veckors mellanrum, varav den första ska vara ordinarie föreningsstämma. Vid den andra föreningsstämman krävs att två tredjedelar av stämman röstar för upplösning.
Föreningens kvarvarande tillgångar tillfaller Svenska Amnestyfonden.

Stadgarna fastställdes vid årsmötet 2012